Stand van zaken N345 Rondweg Voorst

Zoeken naar explosieven
Het komt nogal eens voor dat er bij bouw- en graafwerkzaamheden in Gelderland niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen. U moet dan denken aan munitie, granaten of bommen. Ook het gebied in Voorst is verdacht. Daarom wordt de plek waar de nieuwe rondweg komt – voorafgaand aan de bouw – eerst onderzocht op eventuele restanten. Dit explosievenonderzoek start op donderdag 28 april en wordt uitgevoerd door ReasEuro. Het tracé wordt met een grondradar gescand op ondergrondse verstoringen. Eventuele verdachte objecten worden met speciaal materieel opgegraven en indien nodig onschadelijk gemaakt. De verwachting is dat dit onderzoek zes weken duurt.

Proefsleuven (archeologie)
Ook het speuren naar restanten uit oude beschavingen maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden. Begin mei wordt gestart met het graven van ‘proefsleuven’. Ze zijn ongeveer twee meter breed, 25 meter lang en meestal zo’n anderhalve meter diep. Aan de samenstelling van de grond (verkleuringen) wordt bekeken of er mogelijk resten zijn achtergebleven van oude beschavingen. Ook dat komt in Gelderland veel voor. Alleen als er concrete aanwijzingen zijn, wordt het archeologisch onderzoek op deze plek uitgebreid met een opgraving.

Persleiding
Op de plek waar straks de fietstunnel komt – Klarenbeekseweg – moeten de kabels en leidingen een flink stuk dieper de grond in dan nu het geval is. Daarom persen we een brede mantelbuis onder het niveau van de tunnel door waar later alle kabels en leidingen doorheen kunnen. Dit werk staat gepland voor juni en juli dit jaar en wordt uitgevoerd door de firma Pannekoek.

Kappen en verplanten
Als bovenstaande zaken zijn uitgevoerd is het voorbereidende werk voor de aanleg van de rondweg gereed. Behalve het kappen en verplanten van bomen die moeten wijken om ruimte te maken. Daarmee wachten we uiteraard zo lang mogelijk. Momenteel wordt er gestudeerd op het kap- én herplantplan. Daarin staat precies ingetekend waar er bomen weg moeten en waar er nieuwe bomen worden aangeplant. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de aanleg van de rondweg N345 in Voorst kunt u terecht op www.gelderland.nl/N345. Voor overige vragen neemt u contact op met het provincieloket (026) 359 9999 of per mail: provincieloket@gelderland.nl.

Met vriendelijke groet,

J.T.A.M. (Jan) van de Wouw
Projectsecretaris
Uitvoering werken