1  Algemeen

‘Voorster Belang e.o.’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ‘Voorster Belang e.o.’.
2  Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

 

3  Verwerkt ‘Voorster Belang e.o.’ persoonsgegevens?

Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

  1. Leden van ‘Voorster Belang e.o.’ (NAW-gegevens, IBAN rekeningnummer en contributiebedrag);
  2. Bestuursleden van ‘Voorster Belang e.o.’ (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);

 

4  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:

  1. Leden: De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de ledenadministrateur/ penningmeester van ‘Voorster Belang e.o.’ en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord (bekend bij de penningmeester) en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. Elke keer dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-up wordt op een beveiligde computer bewaard en/of er wordt een back-up veiliggesteld op een USB-stick, die separaat van de computer wordt bewaard op een afgesloten plaats welke alleen bekend is bij de bestuursleden;
  2. Bestuursleden: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van ‘Voorster Belang e.o.’.

 

5  Waarvoor verwerkt ‘Voorster Belang e.o.’  deze gegevens?

De persoonsgegevens die ‘Voorster Belang e.o.’ verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren;
  2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;

 

6  Verwerkt ‘Voorster Belang e.o.’ ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ‘Voorster Belang e.o.’ verwerkt deze gegevens niet.

 

7  Hoe gaat ‘Voorster Belang e.o.’  met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging/stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

 

8  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:

  1. Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de ledenadministrateur/penningmeester van ‘Voorster Belang e.o.’;
  2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van ‘Voorster Belang e.o.’;

9  Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving maximaal 1 jaar bewaard; Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

10     Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ‘Voorster Belang e.o.’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

11     Kan ik zien welke gegevens ‘Voorster Belang e.o.’  van mij verwerkt?

U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van ‘Voorster Belang e.o.’ om deze gegevens in te zien. De secretaris of de penningmeester is bereikbaar via info@voorsterbelang.nl.

 

13     Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van ‘Voorster Belang e.o.’, via info@voorsterbelang.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

14     Wijzigingen

‘Voorster Belang e.o.’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van ‘Voorster Belang e.o.’ te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

MEI 2018