Projecten

Het project IJsselsprong is het deelproject voor onze regio van het landelijke project ‘Ruimte voor de Rivier’. Dit landelijke project richt zich in hoofdzaak op het verbeteren van de waterveiligheid van onze rivieren.

Alle maatregelen die moeten worden genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn vastgelegd in een zgn. ‘Planologische Kernbeslissing’ (PKB). Deze PKB heeft alleen betrekking op het water, met in onze regio als maatregelen een dijkverlegging bij Cortenoever, een dijkverlegging op de Voorsterklei, en een hoogwatergeul aan de westzijde van De Hoven.

In reactie op deze PKB-maatregelen is vanuit onze regio het initiatief genomen om de veiligheid voor het water op te nemen in één groot plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van water, wegen, wonen en natuur. Dit onder het motto ‘alles in een keer goed’. Hiervoor is in 2006 de stuurgroep IJsselsprong opgericht, met daarin vertegenwoordigers van de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, het waterschap Veluwe en de regio Stedendriehoek.

Aan deze stuurgroep is een klankbordgroep gekoppeld met vertegenwoordigers van diverse belangenverenigingen uit de regio. Deze klankbordgroep, waarin ook Voorster Belang eo is vertegenwoordigd, dient de stuurgroep gevraagd en ongevraagd van advies.

De samenwerkende partijen in de IJsselsprong hebben een plan opgesteld, een zgn. Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong (IGSV IJsselsprong). Dit plan is in juni 2008 door de gemeenteraden van Brummen, Zutphen en Voorst vastgesteld. Het streven was om dit plan verder uit te werken, zodat het Rijk (Staatsecretaris T. Huizinga van V&W, mede namens het Ministerie van VROM) in december 2008 zou kunnen beslissen over dit plan. Tegelijk zouden de maatregelen voor de oorspronkelijke PKB verder worden uitgewerkt. Er werd dus naar toegewerkt dat het Rijk eind 2008 zou kiezen voor de IGSV IJsselsprong, in plaats van de PKB-maatregelen. Dit werd het ‘omwisselbesluit’ genoemd.

Vrij kort na de vaststelling van de IGSV IJsselsprong door de gemeenteraden is, vanwege een aantal kritische kanttekeningen bij de IGSV IJsselsprong, overleg op gang gekomen tussen staatsecretaris Huizinga en Theo Peters, gedeputeerde van de provincie Gelderland en voorzitter van de stuurgroep IJsselsprong. Dit heeft geleid tot het besluit de plannen voor de PKB en de IJsselsprong te combineren.
In oktober 2008 heeft de Stuurgroep IJsselsprong definitief voor deze wijziging gekozen. Het nieuwe motto werd “Alles in één keer”. Daarmee was het plan, zoals onderstaand gedefinieerd in een persbericht van de Stuurgroep IJsselsprong, als volgt:
Onder ‘alles in één keer’ wordt verstaan het vóór 2015 gelijktijdig realiseren van de gehele IGSV, te weten de volgende maatregelen:

a) Dijkterugleggingen bij Cortenoever en De Voorsterklei
b) Breed Water voor Zutphen
c) Infrastructurele oplossingen De Hoven, Voorst en Leuvenheim
d) Natuurontwikkeling en ecologische verbindingszones
e) Bouw van ca. 3.000 woningen.

Deze bouwstenen vormen de integrale gebiedsontwikkeling en dienen integraal als eerst één samenhangend pakket te worden gezien.

De maatregelen onder d. en e. hebben een langere doorlooptijd dan 2015, maar in ieder geval zal dan de gehele planvorming en voorbereiding gereed moeten zijn en een (nog nader te bepalen) deel van de uitvoering.
De staatsecretaris heeft de stuurgroep IJsselsprong meer tijd gegeven om dit nieuwe plan ‘Alles in één keer’ uit te werken. In mei 2009 moet het plan worden aangeboden aan de Ministeries van V&W en VROM. Deze Ministeries nemen dan vóór de zomervakantie een besluit.

Wil u meer informatie over :
Het landelijke project Ruimte voor de Rivier, dan kunt u naar de website

De gemeenteraad van Voorst heeft de Dorpsvisie Voorst vastgesteld op 29 september 2008.

Het belangrijkste doel van de dorpsvisie is het geven van een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van ons dorp tot 2030. Centraal staan de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en leefbaarheid binnen het dorp. Naast het thema wonen is er aandacht voor de thema’s werken, voorzieningen en verkeer.

De Dorpsvisie over wonen
In het dorp Voorst wonen ruim 1.500 mensen in circa 600 woningen (2007). Wordt ook naar het buitengebied van Voorst gekeken dan gaat het om circa 2.500 mensen. Ten opzichte van de circa 600 woningen in 2007 is een substantiële uitbreiding van het dorp gepland met 440 woningen tot het jaar 2030. In de periode tot 2015-2020 zou het dan moeten gaan om maximaal 250 woningen. Dit betekent dat gezocht moet worden naar circa 25 ha aan nieuwe bouwgrond; een oppervlakte gelijk aan de naoorlogse uitbreidingen van Voorst. Onderstaand kaartje toont waar deze woningen zijn gepland.

De Dorpsvisie over werken
In de Dorpsvisie word gesteld dat de behoefte aan nieuw bedrijventerrein moeilijk te kwantificeren is op de schaal van het dorp Voorst.
Om in te kunnen spelen op (lokale) ontwikkelingen acht men het wenselijk om een beperkte hoeveelheid terrein op voorraad te hebben. Voor 2015-2020 kan daarbij gedacht worden aan 1,5 tot 2 hectare. Tot 2030 zou daar nog een hectare bij kunnen komen Met het verruimen van de mogelijkheden van bedrijfsmatige activiteiten aan huis wil men tegemoet komen aan de wensen van met name startende ondernemers. Met name langs de Rijksstraatweg zouden hiervoor mogelijkheden liggen. In het algemeen geldt dat bedrijvigheid in het dorp Voorst bestaat uit lokale, kleinschalige en niet-milieuhinderlijke bedrijvigheid. Bedrijven die niet passen in dit profiel dienen in Twello of in de regio een plek te vinden.

De Dorpsvisie over voorzieningen
De gemeente Voorst kent in haar voorzieningenbeleid een zekere kernenhiërarchie. Het dorp Voorst heeft daarin een centrale functie voor de directe omgeving. Het handhaven van een zeker basisniveau aan voorzieningen is hier inzet van beleid. Het gaat dan onder meer om de aanwezigheid van een basisschool, een dorpshuis en sportvoorzieningen. Waar zich (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voordoen heeft het de voorkeur voorzieningen te bundelen, zoals in een multifunctioneel centrum, een verbrede school of een Kulturhus. Wat betreft commerciële voorzieningen is het bestaande aanbod vrij omvangrijk., zowel wat winkels betreft als horeca. Dit is mede het gevolg van het grote buitengebied en de gerichtheid van het dorp Empe op Voorst. De (landelijke) praktijk wijst echter uit dat kernen tot 5.000 inwoners moeite hebben met het handhaven van deze voorzieningen. Een groei van het aantal commerciële voorzieningen (ten behoeve van m.n. dagelijke levensbehoeften) wordt niet verwacht, maar eventuele verplaatsingen langs met name de Rijksstraatweg, en mogelijk in relatie tot een afwaardering van deze weg, zijn niet uit te sluiten.

De Dorpsvisie over verkeer
De Rijksstraatweg levert binnen het dorp verkeersoverlast op. De verkeersintensiteit bedraagt circa 14.250 motorvoertuigen en 950 vrachtwagens per etmaal (provinciale tellingen uit 2006). Het rapport ‘Hoofdinfrastructuur Stedendriehoek 2030’ concludeert dat een omleiding van de N345 vanuit het oogpunt van leefbaarheid onontkoombaar is. De gemeente is van mening dat de knelpunten die de weg voor het dorp oplevert niet gerelateerd zijn aan lokaal, maar aan doorgaand verkeer. De oplossing hiervoor moet dan ook worden gevonden op een regionale schaal. Dat betekent ook dat een eventuele omleiding niet wordt gekoppeld aan nieuwe lokale woninguitbreidingen van het dorp. Daarmee wordt het probleem alleen maar verplaatst. Op een hoger schaalniveau wordt naar een oplossing gezocht, mede in het kader van de Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong.

Met de komst van het station Voorst-Empe is het wenselijk het gebruik van dit station te stimuleren en het station bij de ontwikkeling van het dorp te betrekken.

Het besluit van de gemeenteraad Voorst over de Dorpsvisie
Zoals gesteld heeft de gemeenteraad op 29 september 2008 ingestemd met de Dorpsvisie. Dit besluit is als volgt geformuleerd (bron: Voorstwijzer 2008 week 27 tm 52):

Dorpsvisie Voorst
Besluit
1. De raad stelt de Dorpsvisie Voorst vast.
2. De raad spreekt in een motie uit dat:
in het kader van de burgerparticipatie een klankbordgroep vanuit het dorp Voorst wordt ingesteld om mee te denken over de tracékeuze van een rondweg;

de mening van deze klankbordgroep meegewogen wordt in de uiteindelijke tracékeuze;

een beslissing over het te kiezen tracé voor een rondweg niet los gezien kan en mag worden van nieuwe bouwlocaties in en bij het dorp Voorst;
en draagt het college op:
zich bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te beijveren voor het instellen van een klankbordgroep vanuit het dorp en andere belanghebbenden;
indien Gedeputeerde Staten dit naast zich neerlegt, zélf het initiatief te nemen om in het kader van de tracékeuze voor de rondweg Voorst een klankbordgroep in te stellen.

Toelichting
De gemeenteraad heeft de dorpsvisie voor het dorp Voorst vastgesteld. Daarbij is nadrukkelijk het wel of niet expliciet koppelen van de dorpsvisie aan het tracé van een rondweg overwogen. Uiteindelijk hebben alle fracties ingestemd met de dorpsvisie, zoals deze door het college was opgesteld. Wel is op initiatief van het raadslid Arend Jansen (CDA) een motie aangenomen, waarin uitgesproken wordt dat een klankbordgroep vanuit het dorp betrokken wordt bij de keuze van een tracé van de rondweg. Alleen de fractie van Liberaal 2000 stemde tegen deze motie.

Zoals bovenstaand vermeld pleit de gemeenteraad er voor, in het kader van burgerparticipatie (burgers laten participeren in de besluitvorming), een klankbordgroep in te stellen zodat door mensen uit het dorp en omgeving en door andere belanghebbenden kan worden meegepraat over het traject van de rondweg. Dit is het resultaat van de herhaalde inspanningen van het Voorster Belang eo, tezamen met anderen zoals de Stuurgroep Verkeersdriehoek, om er voor te zorgen dat we als burgers beter worden betrokken bij de besluitvorming over onze leefomgeving. Het idee om een klankbordgroep aan te stellen is door ons concreet verwoord in een brief van ons en de Stuurgroep Verkeerdriehoek, gedateerd 6 augustus 2008, aan de Provincie Gelderland, tevens in cc aan de Gemeente Voorst.

De mening van Voorster Belang e.o. over de Dorpsvisie Voorst
Het Voorster Belang heeft, eerst met het indienen van een zienswijze, en op 15 september 2008 door in te spreken op een zgn. “Ronde Tafel Gesprek met de gemeenteraad Voorst”, erg kritisch gereageerd op de Dorpsvisie. Onze mening laat zich als volgt samenvatten.
De substantiële uitbreiding van het dorp met woningen zien wij als een gewenste ontwikkeling. Ons dorp moet leefbaarder worden (de Rijksstraatweg door het dorp dient zo spoedig mogelijk te worden afgewaardeerd), maar ook levendig blijven. Dat betekent ons inziens dat in deze Dorpsvisie zo concreet mogelijk moet worden aangegeven hoe men gaat stimuleren dat het dorp aantrekkelijk blijft voor ondernemers (horeca, bakker, slager, supermarkt, diverse winkels, e.d.). Er is echter nog steeds onduidelijkheid over de komst en het traject van de toekomstige rondweg. Vanwege deze onduidelijkheid is de Dorpsvisie uitermate vaag over belangrijke punten zoals de ontwikkeling van een centrumfunctie, de afwaardering van de Rijksstraatweg door het dorp, de plaats van het bedrijventerrein, e.d.. Daarom vindt het Voorster Belang eo dat het verstandiger is eerst duidelijkheid te verkrijgen over de rondweg, zodat vervolgens een veel concreter plan kan worden gemaakt over al deze punten.

Meer informatie

Het bovenstaande is een vrij summiere samenvatting van de Dorpsvisie en alles wat daarmee verband houdt. Als u meer informatie wenst kunt dit u via onderstaande links downloaden.
Voor de integrale tekst van de bijdrage van het Voorster Belang e.o. aan het Ronde Tafel Gesprek met de gemeenteraad van Voorst op 15 september 2008

Voor de integrale tekst van de Dorpsvisie Voorst, versie 13 mei 2008.

Voor de bijlage van de Dorpsvisie met achtergrondinformatie

Voor het overzichtskaartje bij de Dorpsvisie

Voor het verslag van de Ronde Tafel Gesprekken op 15 september 2008 met de gemeenteraad Voorst over de Dorpsvisie

Voor de brief van het Voorster Belang eo en de Stuurgroep Verkeersdriehoek, gedateerd 6 augustus 2008, met het pleidooi een klankbordgroep aan te stellen zodat we kunnen meepraten over het traject van de rondweg

Mocht u opmerkingen of aanmerkingen hebben over bovenstaande informatie, dan graag een e-mail naar info@voorsterbelang.nl

Terug naar boven (TOP)

De provincie Gelderland onderzoekt van vijf verkeersknelpunten in Gelderland hoe groot de problemen zijn. Ook kijkt de provincie voor iedere weg naar mogelijke oplossingen. Provinciale Staten beslissen begin 2009 welke knelpunten worden aangepakt, maar nog niet hoe dat gaat gebeuren of wanneer.

Door nu al te kijken naar de problemen, verwacht de provincie minder vertragingen bij realisatie van de projecten. De vijf onderzoeken samen heten de verkenningen. De vijf knelpunten zijn:
* N345 Voorst-De Hoven/Zutphen
* N786 Corridor Dieren-Apeldoorn
* N322 Zaltbommel
* N309 ’t Harde
* N320 Zuidelijke randwegen Culemborg

Kijk voor meer info even op de site van provincie gelderland