Projecten

Het project IJsselsprong is het deelproject voor onze regio van het landelijke project ‘Ruimte voor de Rivier’. Dit landelijke project richt zich in hoofdzaak op het verbeteren van de waterveiligheid van onze rivieren.

Alle maatregelen die moeten worden genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn vastgelegd in een zgn. ‘Planologische Kernbeslissing’ (PKB). Deze PKB heeft alleen betrekking op het water, met in onze regio als maatregelen een dijkverlegging bij Cortenoever, een dijkverlegging op de Voorsterklei, en een hoogwatergeul aan de westzijde van De Hoven.

In reactie op deze PKB-maatregelen is vanuit onze regio het initiatief genomen om de veiligheid voor het water op te nemen in één groot plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van water, wegen, wonen en natuur. Dit onder het motto ‘alles in een keer goed’. Hiervoor is in 2006 de stuurgroep IJsselsprong opgericht, met daarin vertegenwoordigers van de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, het waterschap Veluwe en de regio Stedendriehoek.

Aan deze stuurgroep is een klankbordgroep gekoppeld met vertegenwoordigers van diverse belangenverenigingen uit de regio. Deze klankbordgroep, waarin ook Voorster Belang eo is vertegenwoordigd, dient de stuurgroep gevraagd en ongevraagd van advies.

De samenwerkende partijen in de IJsselsprong hebben een plan opgesteld, een zgn. Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong (IGSV IJsselsprong). Dit plan is in juni 2008 door de gemeenteraden van Brummen, Zutphen en Voorst vastgesteld. Het streven was om dit plan verder uit te werken, zodat het Rijk (Staatsecretaris T. Huizinga van V&W, mede namens het Ministerie van VROM) in december 2008 zou kunnen beslissen over dit plan. Tegelijk zouden de maatregelen voor de oorspronkelijke PKB verder worden uitgewerkt. Er werd dus naar toegewerkt dat het Rijk eind 2008 zou kiezen voor de IGSV IJsselsprong, in plaats van de PKB-maatregelen. Dit werd het ‘omwisselbesluit’ genoemd.

Vrij kort na de vaststelling van de IGSV IJsselsprong door de gemeenteraden is, vanwege een aantal kritische kanttekeningen bij de IGSV IJsselsprong, overleg op gang gekomen tussen staatsecretaris Huizinga en Theo Peters, gedeputeerde van de provincie Gelderland en voorzitter van de stuurgroep IJsselsprong. Dit heeft geleid tot het besluit de plannen voor de PKB en de IJsselsprong te combineren.
In oktober 2008 heeft de Stuurgroep IJsselsprong definitief voor deze wijziging gekozen. Het nieuwe motto werd “Alles in één keer”. Daarmee was het plan, zoals onderstaand gedefinieerd in een persbericht van de Stuurgroep IJsselsprong, als volgt:
Onder ‘alles in één keer’ wordt verstaan het vóór 2015 gelijktijdig realiseren van de gehele IGSV, te weten de volgende maatregelen:

a) Dijkterugleggingen bij Cortenoever en De Voorsterklei
b) Breed Water voor Zutphen
c) Infrastructurele oplossingen De Hoven, Voorst en Leuvenheim
d) Natuurontwikkeling en ecologische verbindingszones
e) Bouw van ca. 3.000 woningen.

Deze bouwstenen vormen de integrale gebiedsontwikkeling en dienen integraal als eerst één samenhangend pakket te worden gezien.

De maatregelen onder d. en e. hebben een langere doorlooptijd dan 2015, maar in ieder geval zal dan de gehele planvorming en voorbereiding gereed moeten zijn en een (nog nader te bepalen) deel van de uitvoering.
De staatsecretaris heeft de stuurgroep IJsselsprong meer tijd gegeven om dit nieuwe plan ‘Alles in één keer’ uit te werken. In mei 2009 moet het plan worden aangeboden aan de Ministeries van V&W en VROM. Deze Ministeries nemen dan vóór de zomervakantie een besluit.

Wil u meer informatie over :
Het landelijke project Ruimte voor de Rivier, dan kunt u naar de website