Overleg Voorster Belang met gemeente Voorst over herinrichting RSW en centrumfunctie

Op woensdag de 13e februari 2013 is een delegatie van het Voorster Belang op bezoek geweest in het gemeentehuis te Voorst om te praten over de herinrichting van de huidige Rijksstraatweg en het realiseren van een centrum met winkels.
Voor de herinrichting van de Rijksstraatweg zijn drie bijeenkomsten geweest in ons dorp: eenmaal met de ondernemers en tweemaal voor de inwoners. In de laatste bijeenkomst op 19 november 2012 is een principeschets getoond die overwegend positief is ontvangen. Deze principeschets is inmiddels verder uitgewerkt. In het wegvlak tussen globaal de Klarenbeekse weg en de Binnenweg komt een rijstrook (30 km zone) met rode klinkers van circa 5,5 meter breed. De eerder in de principeschets opgenomen wegversmallingen zijn vervallen (op deze wegversmallingen is van diverse zijden kritiek geuit). Aan beide zijden van deze rijstrook komt ruimte voor voetgangers en parkeren, ook van klinkers met veel bomen. Alles zonder belijning om een zo rustig mogelijk beeld te cre�ren. Op de twee oversteekplaatsen, waar voetgangers/fietspaden aansluiten op de weg, wordt het wegvlak gemarkeerd om aan te geven dat automobilisten extra attent moeten zijn.
Het geheel maakt op ons een goede indruk. Een aantal aspecten moet nog verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld de straatverlichting. In maart organiseert de gemeente weer een bewonersavond in ons Dorpshuis zodat eenieder nog inbreng kan leveren.
Er is ook gesproken over een centrum met winkelfuncties. De gemeente Voorst is met ons van mening dat het huidige Rabobank-terrein, eventueel in combinatie met het naastgelegen perceel van de �predikantenwoning�, de meest aangewezen locatie is. We zijn het er ook over eens dat het behoud van winkels essentieel is voor de leefbaarheid in en om het dorp. Als we er niet in slagen een soort van centrum te cre�ren (tijdens het gesprek werd dit het �hart van Voorst� genoemd), dan zullen de huidige winkels geleidelijk verdwijnen en wordt het dorp als geheel minder aantrekkelijk. Er lopen nu gesprekken tussen de eigenaar, IJsseldal Wonen, met de gemeente Voorst en mogelijke exploitanten. Daar kunnen we in deze vroege fase verder weinig over melden.
We hebben verder aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Ontwerp de weg toekomstbestendig, dus zoveel mogelijk direct aanleggen wat anders in de komende jaar gaat gebeuren. De gemeente is al van plan meteen het riool te vernieuwen. Wij zouden ook graag de aanleg van allerlei andere zaken meteen combineren met de herinrichting, bijvoorbeeld een glasvezelnetwerk, eventuele extra leidingen voor oplaadpunten elektrisch vervoer, e.d.;
  • Verlaag het niveau van het wegdek. De huidige Rijksstraatweg is in de loop van bijna 100 jaren steeds verhoogd. Uit oude foto�s blijkt dat dit, afhankelijk van de plaats, varieert tussen circa 50 cm tot bijna 1 meter. Het wordt tijd nu weer de andere kant op te gaan. De gemeente Voorst stemt hier mee in.;
  • Zorg tijdens het aanlegproces voor maximale bereikbaarheid van ondernemers;
  • Het huidige idee is in het centrum winkels en seniorenwoningen te combineren. Wij zouden graag zien dat rekening wordt gehouden met de verwachte situatie van het dorp als geheel. De toelatingseisen voor instituten als De Benring veranderen bijvoorbeeld snel, waardoor ouderen langer zelfstandig moeten kunnen wonen. Dat heeft consequenties voor de vraag naar seniorenwoningen op termijn. Verder blijft het een probleem voldoende betaalbare woningen voor starters te vinden in ons dorp. Wij zouden graag zien dat er meer duidelijkheid komt over de woningbouwopgave voor ons dorp (het aantal en soort te bouwen woningen de komende jaren) waarbij rekening wordt gehouden met deze ontwikkelingen.
  • Ter afsluiting een oproep aan eenieder die dit leest mee te denken over het vervolg. Tijdens het gesprek is bijvoorbeeld genoemd dat het, als de rondweg straks wordt aangelegd, relatief goedkoop wordt ook meteen verlichting aan te brengen in het deel van de Tuinstraat buiten de bebouwde kom en langs de Riete. Dat wordt straks een voor de hand liggende route voor een ommetje. Zo zijn er waarschijnlijk meer punten die aandacht verdienen. Wie idee�n heeft, graag een mailtje naar info@voorsterbelang.nl