Inloopbijeenkomst 14-02-2018 over herinrichting Rijksstraatweg

Op 14 februari, van 19.00 uur – 21.00 uur in het Dorpshuis Voort, organiseert de gemeente Voorst een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Rijksstraatweg. Mocht u verhinderd zijn, dan zijn op de volgende data/tijden medewerkers van de gemeente in het Dorpshuis om e.e.a. toe te lichten en vragen te beantwoorden:
Zaterdag 17 februari, van 09.00 – 12.00 uur;
Maandag 19 februari, van 13.30 – 20.00 uur.

Het persbericht vindt u onderstaand.

Er is een visualisatie gemaakt van de bestaande en de nieuwe situatie, zie
www.theimagineers.com/voorstrijksstraatweg

PERSBERICHT
Inloopbijeenkomst 14/2 herinrichting Rijksstraatweg dorp Voorst

Op woensdag 14 februari 2018 organiseert de gemeente Voorst van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis in Voorst over het herinrichtingsplan voor de Rijksstraatweg in het dorp Voorst. Medewerkers van de gemeente Voorst presenteren het herinrichtingsplan, geven toelichting en beantwoorden uw vragen. Bent u 14 februari verhinderd? Ook op zaterdag 17 februari van 09.00 uur tot 12.00 uur en op maandag 19 februari van 13.30 uur tot 20.00 uur zijn er medewerkers van de gemeente in het Dorpshuis Voorst aanwezig om samen met u het plan te bekijken en uw vragen te beantwoorden.
Reageren op het herinrichtingsplan is mogelijk tot 1 maart 2018 door uw reactie te mailen naar gemeente@voorst.nl of door het invullen van een reactieformulier dat verkrijgbaar is in het Dorpshuis Voorst. Dit is de laatste mogelijkheid om te reageren op deze herinrichting. De gemeente beoordeelt deze laatste reacties en stelt daarna het herinrichtingsplan definitief vast.
Herinrichtingsplan ter inzage
Een ontwerptekening, een visualisatie (impressie hoe het dorp er straks na de herinrichting uitziet) en een toelichting ruimtelijke kwaliteit inrichtingsplan (onderbouwing van keuzes in bijvoorbeeld materialen en bomen) vormen samen het herinrichtingsplan Rijksstraatweg dorp Voorst. U kunt deze bekijken op www.voorst.nl en in het Dorpshuis Voorst. Achter het Dorpshuis legt de gemeente proefvakken aan met de gekozen verhardingsmaterialen (gebakken klinkers) zodat u hier een goed beeld van krijgt.
Mogelijke plekken/ aansluitende erven voor (afwijkende) inrichting
In het ontwerp en de visualisatie zijn plekken aangegeven die (door hun ligging, uitstraling of het gebruik) voor een afwijkende inrichting in aanmerking komen. Ook zijn er plekken in aangegeven waarbij een deel van het aansluitende erf bij de inrichting betrokken kan worden met verharding of met nieuwe bomen. De gemeente overlegt deze mogelijkheid graag met de betreffende eigenaren, dus spreek gerust een medewerker van de gemeente aan in het Dorpshuis of neem hierover contact op met de gemeente (zie: Meer informatie).
Start herinrichting in 2019
Na de openstelling van de rondweg N345 om Voorst (medio eind 2018) start aansluitend de uitvoering van de herinrichting. Dit is volgens planning in het 1e kwartaal van 2019. Er is een concept faseringsplan opgesteld voor de uitvoering zodat de winkels en de voorziening zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Dit faseringsplan met toelichting kunt u bekijken op www.voorst.nl . U kunt ook op dit faseringsplan reageren en tips geven voor de uitvoering.
Tijdens de herinrichting worden kabels en leidingen, riool en overige ondergrondse voorzieningen gelijk, waar nodig, vervangen en voor de toekomst geschikt gemaakt. Ook wordt het hemelwater van het riool afgekoppeld.
Herinrichting impuls voor de toekomst
De provincie Gelderland en de gemeente Voorst zien samen met de bewoners en ondernemers in Voorst de herinrichting van de Rijksstraatweg als een belangrijke impuls voor de toekomst, de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het dorp Voorst. Daarom hebben de provincie en de gemeente gelden beschikbaar gesteld zodat de uitvoering in 2019 kan starten.
Wensen en ambities van dorp Voorst vertaald in ontwerp
De wensen, ideeën en ambities die in het dorp Voorst leven zijn vertaald in het ontwerp voor de herinrichting:
• Een herinrichting van de Rijksstraatweg naar een ‘dorpsstraat’ met een dorpse sfeer, economische levendigheid, met winkels en voorzieningen die bereikbaar zijn en een kwalitatieve openbare ruimte voor bewoners, klanten en toeristen.

Om dit te bereiken krijgt de Rijksstraatweg een nieuw profiel. Langs de weg tussen de noordelijke rotonde en de Binnenweg komen groenstroken en brede stoepen met volop ruimte voor parkeren, lopen en verblijven. Asfalt en tegels worden vervangen door gebakken klinkers, er komen nieuwe bomen, verlichting en zitbanken bij de stoepen. De weg wordt 5,50 meter breed en de maximum snelheid wordt 30 km/uur.

Het zuidelijke deel van de Rijksstraatweg tot aan de rotonde blijft asfaltverharding met op de weg fietsstroken en een maximum snelheid van 50 km/uur. Langs de weg komen voetpaden met daartussen bomen in groenstroken.

• Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie met een ‘publiekstrekker’

De nieuwe supermarkt op deze locatie geeft hier invulling aan. De planvorming is ondertussen afgerond, de vergunning is verleend en de bouw is gestart. Volgens planning opent de nieuwe supermarkt komende zomer 2018 haar deuren.

Meer informatie
Meer informatie over de herinrichting van de Rijksstraatweg dorp Voorst: www.voorst.nl . Hebt u vragen? Of bent u eigenaar van een aansluitend erf dat in het ontwerp en de visualisatie staat aangegeven, om mogelijk bij de inrichting betrokken te kunnen worden met verharding of met nieuwe bomen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst: Henk Bolderman h.bolderman@voorst.nl , 0571-27 93 72 of Teun Groothedde t.groothedde@voorst.nl , 0571-27 93 71.