Rondweg

Stand van zaken N345 Rondweg Voorst

De voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de rondweg worden zichtbaar. Het tracé is inmiddels voor een deel met paaltjes uitgezet.

Grond verplaatsen
In januari wordt er grondwerk verricht. De grond wordt uitgegraven op het deel van de Ilex-kweker en weer gestort op de voormalige paardenweide. De toekomstige rondweg loopt over het perceel dat ontgraven wordt.

Leidingen verleggen
Onder het tracé van de nieuwe rondweg liggen kabels en leidingen die verlegd moeten worden. Zo wordt er begin februari een persleiding van het Waterschap verlegd. Deze leiding ligt nu circa 1 meter onder de grond. Vanwege de aanleg van een fietstunnel moet de huidige leiding worden vervangen door een diepere. De nieuwe leiding wordt door middel van een boring dieper aangelegd.
Archeologie en explosieven
In februari /maart worden op diverse plaatsen proefsleuven gegraven. Door het graven van deze sleuven kan gekeken worden of dat er misschien archeologische resten verborgen zijn. Deze proefsleuven zijn tot 4 meter breed en 25 meter lang. Verkleuringen in de bodem kunnen wijzen op de aanwezigheid van resten van palen en funderingen van boerderijen. Daarnaast vindt er ook een onderzoek plaats naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Planning
De voorbereidingen van de aanbesteding zijn bijna gereed. In het eerste kwartaal van 2016 start de aanbestedingsprocedure. De aanbesteding is openbaar en aannemers kunnen hierop inschrijven. Eind 2016 kan de geselecteerde aannemer aan de slag. De rondweg kan op zijn vroegst eind 2017 worden geopend.