Rijksstraatweg Voorst

Beste,

In het afgelopen jaar hebben wij contact gehad over de Rijksstraatweg in Voorst. In deze mail informeer ik u graag over de uitgevoerde acties en over de verkeersmetingen die wij hebben gehouden in het dorp. Daarnaast leest u welke actie wij ondernemen om het verkeersgedrag in het dorp positief te beïnvloeden en hoe u uw zorgen kunt bespreken met ons en de Stuurgroep ‘Verder met het dorp Voorst’. Door de herinrichting van de Rijksstraatweg is er veel veranderd in het dorp. Naast de complimenten voor de nieuwe fraaie dorpsstraat hebben wij ook meldingen en klachten ontvangen over het verkeersgedrag. In reactie op die meldingen en klachten heeft de gemeente afgelopen jaar enkele acties uitgevoerd.

Uitgevoerde acties

De Rijksstraatweg in Voorst is compleet veranderd. Van een doorgaande route voor het auto- en vrachtverkeer met veel verkeersruimte naar een rustige dorpse straat met veel verblijfsruimte, zoals de brede stoepen. Deze enorme verandering vraagt om een ander verkeersgedrag in het dorp. Daarbij is een gewenningsperiode normaal. Om onze weggebruikers in het dorp daarbij te helpen, hebben wij enkele acties uitgevoerd:

er zijn matrixborden aangeschaft en geplaatst langs de Rijksstraatweg bij het binnenrijden van de 30 kilometerzone;

er is een extra 30 kilometerzone bord geplaatst aan de zuidkant van het dorp;

er is extra tijdelijke bebording geplaatst langs de N345 om het vrachtverkeer te wijzen op de route om het dorp heen;

wij overleggen met de provincie Gelderland om de bebording bij de rotondes aan te passen;

via onze communicatiekanalen (o.a. Voorster Nieuws) hebben wij een beroep gedaan op inwoners, ondernemers en bezoekers van het dorp om de Rijksstraatweg veilig te gebruiken;

er is een beroep gedaan op de politie om handhavend op te treden voor zover mogelijk.

Verkeersmetingen 2020

In het voorjaar en in het najaar van 2020 is het verkeer op de Rijksstraatweg gemeten. Deze verkeersmetingen geven ons een goed beeld van het verkeersgedrag, naast de gemelde ervaringen van bewoners, bezoekers en ondernemers uit het dorp. Op vijf plekken langs de Rijksstraatweg is gemeten, namelijk ter hoogte van huisnummers 58, 88, 101, 145 en 146. In de onderstaande tabel leest u per locatie per meetperiode welke gemiddelde snelheid er is gemeten en welke V85 er is gemeten. De V85 is de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden en geeft een indicatie van de snelheid die het merendeel van de weggebruikers als veilig beschouwt. De V85 geeft ons een beeld of de inrichting van de weg een juist of onjuist weggedrag uitlokt.

  April/mei 2020 September/oktober 2020
Adres Gemiddelde snelheid V85 Gemiddelde snelheid V85
RSW 58 35 km/h 42 km/h 33 km/h 40 km/h
RSW 88 34 km/h 41 km/h
RSW 101 32 km/h 38 km/h
RSW 145 29 km/h 36 km/h 24 km/h 29 km/h
RSW 146 31 km/h 38 km/h 31 km/h 38 km/h

Uit de meetresultaten blijkt dat de maximale snelheid van 85% van het verkeer in de meetperiode in het najaar niet boven de 40 km/u komt. Ten opzichte van de eerste meting in het voorjaar zien wij in de meetresultaten van het najaar een verbetering van het verkeersgedrag. Deze verbetering van het verkeersgedrag stemt ons positief en op basis van deze meetresultaten zien wij nu geen aanleiding om fysieke aanpassingen te doen aan de weg. Wel passen wij de bebording bij de rotondes aan en zetten wij in op het beïnvloeden van het verkeersgedrag op andere manieren.

Verkeersgedrag beïnvloeden

In december 2020 is de heringerichte Rijksstraatweg precies één jaar open. Een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar, maar ook om vooruit te kijken. Hoe zorgen wij er samen voor dat de nieuwe Rijksstraatweg onderdeel uitmaakt van een voortvarend en veilig Voorst? Hiervoor zoeken wij onder andere de samenwerking met de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’. Wij zetten daarbij een campagne op, waarin de nieuwe verkeerssituatie ook aandacht krijgt. Daarbij betrekken wij het dorp en communiceren het via het Voorster Nieuws, de gemeentelijke website en onze social media. Ook plaatsen wij berichten langs de Rijksstraatweg in Voorst.

Gesprek over de Rijksstraatweg

Zoals gezegd bespreken wij alle ontwikkelingen rondom de Rijksstraatweg ook met de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’. Deze stuurgroep ontstond bij de opening van de rondweg en de Rijksstraatweg, nadat verschillende mensen de verantwoordelijkheid voelden om na te denken over de toekomst van het dorp. De stuurgroep denkt na over verschillende thema’s, waarbij zij zich nu vooral focust op de thema’s zorg, wonen en werken. In de stuurgroep zitten diverse partijen, waaronder het Voorster Belang. Kijk op www.voorsterbelang.nl voor meer informatie over de stuurgroep. Samen met u en met de stuurgroep gaan wij graag in gesprek over de Rijksstraatweg. Wilt u deelnemen aan dat gesprek? Laat het mij dan weten. Wij verwachten een fysiek gesprek te kunnen houden in februari van het nieuwe jaar.

Vragen?

Met deze mail heb ik u veel informatie gegeven over onze inzet voor een fijne en veilige Rijksstraatweg in Voorst. Heeft u daar vragen over? Neem gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Jelle Koopman

senior beleidsadviseur verkeer

0571-27 93 94

jelle.koopman@voorst.nl

www.voorst.nl