Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Voorster Belang en Omstreken nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 8 april 2020, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Voorst.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Naast het afleggen van verantwoording over het jaar 2019 wil het bestuur na de pauze graag met u in gesprek over de actuele ontwikkelingen in en om ons dorp.

Het bestuur vraagt uw bijzondere aandacht voor agendapunt 6: de bestuursverkiezing.

In 2018 zijn de secretaris en de voorzitter afgetreden. We zijn sindsdien tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden, tot heden zonder groot succes. Tijdens de jaarvergadering van dit jaar treden af en zijn niet herkiesbaar: Willem de Groot en Henriette Wolters.

En hoewel we goede hoop hebben een aantal nieuwe bestuursleden voor te kunnen stellen blijft de dringende behoefte aan meer kandidaten aanwezig. Zowel bestuursleden als vrijwilligers voor projecten zijn hard nodig.

Mocht u de jaarvergadering willen bijwonen of mocht u zich willen melden als kandidaat bestuurslid, dan zouden we het op prijs stellen een bericht te ontvangen via info@voorsterbelang.nl.

Met vriendelijke groet,

Voorster Belang en Omstreken

Henriette Wolters                                         Willem de Groot

Plaatsvervangend secretaris                          Interim voorzitter

AGENDA

1 Opening en mededelingen

2 Notulen jaarvergadering 2019

3 Verslag secretaris/penningmeester

4 Verslag kascommissie: Dorthe Skallebaek en Herbert Hofmeijer en decharge bestuur

5 Stand van zaken dorpscontactpersoon.

6 Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Willem de Groot en Henriette Wolters

Voorstel nieuwe bestuursleden.

7 Rondvraag en korte pauze.

8 Gelegenheid om informeel in gesprek te gaan over actuele onderwerpen.

9 Sluiting