Algemene Leden Vergadering 25 april

Geachte leden,

 Het bestuur van Voorster Belang en Omstreken nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 25 april, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Voorst.

Naast de gebruikelijke agendapunten en de bestuursverkiezing wordt na de pauze een korte update gegeven omtrent de herinrichting van de Rijksstraatweg. Hiervoor zijn een vertegenwoordiger namens de gemeente en dhr. Bos namens de uitvoerende aannemer NTP aanwezig.

Het bestuur vraagt wederom uw bijzondere aandacht voor agendapunt 7: de bestuursverkiezing.

In 2018 zijn de secretaris en de voorzitter afgetreden. Sindsdien zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden en tot onze vreugde kunnen we één kandidaat bestuurslid aan u voorstellen. Een ander kandidaat bestuurslid heeft aangegeven alleen als adviseur op te willen treden voor het Voorster Belang. Tijdens deze jaarvergadering zal Berend de Weerd aftreden en is niet herkiesbaar.

Blijft echter staan dat we dringend nieuwe bestuursleden zoeken omdat een aantal functies nog steeds vacant zijn. Mocht iemand belangstelling hebben, dan gaan we graag met u in gesprek.

Aanmelden via info@voorsterbelang.nl. wordt op prijs gesteld.

AGENDA

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen jaarvergadering 2018
  3. Verslag secretaris/penningmeester
  4. Verslag kascommissie en decharge bestuur
  5. Verkiezing kascommissie
  6. Stand van zaken dorpscontactpersoon.
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Berend de Weerd. Benoeming nieuw bestuurslid
  8. Rondvraag
  9. Stand van zaken Rijksstraatweg met een vertegenwoordiger van de gemeente Voorst en dhr. Bos (senior omgevingsmanager NTP) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  10. Sluiting

We zien u graag op 25 april.